1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ Internetovej stránky:

ETNOART SK

IČO: 42 131 723
DIČ: 202 2559 836

Sídlo: Svätoplukova 2653/47, 902 01 Pezinok
(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontakt:

e-mail: info@etnodance.sk
tel.:  +421 911 200 079

 

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Kontakt

Aby ste nás mohli skontaktovať v záujme poskytnúť vám ďalšie informácie o našich službách, kurzoch, cenách, prípadne aby sme vám mohli odpovedať na všetky otázky, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:
Meno, email a iné osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri zaslaní správy.

Newsletter

Aby sme vám mohli zasielať informácie o kurzoch, zmenách a novinkách a prípadne sa obracať na vás s prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:
– e-mail.

 

Prihlásenie na kurz

Aby ste sa mohli elektronicky prihlásiť na niektorý z ponúkaných kurzov, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:
– e-mail, meno, adresu, tel. číslo, vek dieťaťa a iné osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri vyplnení žiadosti.

 

Obrazová snímka (Fotografia/video záznam)

V záujme priblížiť niektoré momenty z uskutočnených kurzov, workshopov a iných akcií spracúvame na základe Vášho písomného súhlasu obrazové snímky a video záznamy.

 

 1. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

a) Prihlásenie na kurz

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zaslania elektronickej prihlášky na daný kurz. Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, oprávneného záujmu a Vášho dobrovoľného súhlasu.

b) Kontakt

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vzájomného kontaktovania na základe Vášho dobrovoľného súhlasu.

c) Galéria

Vaše osobné údaje (obrazové snímky a videozáznamy) spracúvame za účelom propagácie na základe Vášho dobrovoľného písomného súhlasu.

d) Newsletter

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zasielania informácií o službách a novinkách na základe oprávneného záujmu a Vášho súhlasu.

 

 1. Aký je náš oprávnený záujem?

– V prípade ak ste nám zaslali prihlášku na daný kurz prostredníctvom nášho elektronického formulára, podľa vami zadaných kritérií, dovoľujeme si vás kontaktovať na základe nášho oprávneného záujmu. V tejto súvislosti spracúvame len váš email, meno, adresu a tel. číslo. V prípade, že ste zaslali prihlášku za maloleté dieťa, spracúvame aj vek dieťaťa.

 

– V prípade ak ste už našim odberateľom, t.j. v minulosti ste sa už prihlásili na odber noviniek, dovoľujeme si Vám zasielať newsletter na základe oprávneného záujmu. Táto marketingová aktivita bezprostredne súvisí s poskytovaním služieb a informácii o novinkách. V tejto súvislosti spracúvame len Váš email. Samozrejme máte možnosť kedykoľvek zasielanie newsletterov zastaviť, o čom budete informovaný aj priamo v zaslanom newsletteri. Priamy marketing je našim oprávneným záujmom v zmysle GDPR.

 

 1. Ako nám môžete dať súhlas?

Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov žiadame len v troch prípadoch:
– Zasielanie newsletter

– Prihlásenie na kurz

– Zverejnenie obrazovej snímky

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:
a) zaškrtnutím príslušného pola so spracovaním osobných údajov

b) písomným vyhlásením.

 

6. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:
– zaslaním oznámenia na email: info@etnodance.sk.

 

 1. Komu vaše údaje poskytujeme?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných sprostredkovateľov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje v prípade vzájomnej dohody. Za účelom poskytovania našich služieb poskytujeme osobné údaje:
– Externej účtovnej firme

 

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Účtovníctvo

 1. a) Účtovné doklady sa zo zákona uchovávajú po dobu 10 rokov.

Newsletter

 1. a) Vašu e-mailovú adresu uchovávame pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým ste nám dali súhlas na spracovanie, najviac po dobu 10 rokov.

Prihláška na kurz

 1. a) Prihlášky na kurz sa uchováva po dobu 5 rokov alebo pokiaľ neskončil účel spracúvania.

 

 1. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje ktoré spracúvame za vyššie uvedenými účelmi neprenášame do tretích krajín.

 

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email: info@etnodance.sk.
Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

 1. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania alebo profilovania. Listinná forma spracúvania Vašich osobných údajov sa vykonáva len z dôvodu vedenia účtovníctva, prihlášok na kurzov a evidencie a pre potreby vedenia vymáhaní pohľadávok/súdnych sporov.

 

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.
Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami, ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky sú uložené v našich priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby, ktoré sú riadne poučené, ovládajú našu interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie s osobnými údajmi.

 

 1. Sociálne médiá

Naša Internetová stránka obsahuje funkcie sociálnych médií ako napr. tlačidlo „Like“ Facebook. Prevádzkovateľ môže dostávať komentáre alebo odkazy, ktoré používateľ zdieľal na webových stránkach Prevádzkovateľa na Facebooku. Prevádzkovateľ môže okrem toho získavať údaje uvedené vo verejnom profile používateľa na Facebooku a všetky informácie, ktoré používateľ siete Facebook zdieľa pomocou služieb Prevádzkovateľa. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia politikou ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá tieto funkcie poskytuje, ako je  napr. https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy.

 

 1. Aké máte práva podľa GDPR?

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
– už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
– odvoláte svoj súhlas;
– namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
– spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak
– nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
– spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
-vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
– namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

– na základe súhlasu,
– z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať? S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť: emailom na adresu: info@etnodance.sk alebo na  tel.č.:  +421 911 200 079

 

 1. IP Adresa a Cookies

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

Súbory cookies využívame na:

 • správnu funkčnosť Internetovej stránky
 • Google Analytics
 • sledovaniu návštevnosti a pohybu po Internetovej stránke

 

 1. Vybavenie žiadostí

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie vašej totožnosti.
Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné.
V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk).