1. Prevádzkovateľ tanečného štúdia EtnoDance
   Prevádzkovateľom tanečného štúdia EtnoDance je občianske združenie s názvom ETNOART SK, občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Sídlom združenia je Svätoplukova 47, 902 01 Pezinok.
  2. Platba za kurz
   Platba za kurz sa uskutočňuje vopred platbou na účet za celý semester.
  3. Nástup na prebiehajúci kurz
   Nástup v priebehu kurzu je možný pokiaľ nie je kurz plne obsadený.
  4. Náhrada zameškaných hodín
   Ak sa účastník kurzu nemôže zúčastniť hodiny, môžete za seba poslať náhradu alebo si môže zameškané hodiny nahradiť na lekciách iných kurzov. Náhrada v inom kurze je možná v prípade, ak daný kurz nie je plne obsadený. Ak si účastník kurzu chce uplatniť náhradu, je nutné neúčasť na hodine vopred oznámiť prevádzkovateľovi kurzu. Počas kurzu má nárok na 3 náhrady, na ktoré je potrebné sa vopred prihlásiť. Zameškané lekcie nie je možné prenášať do ďalšieho trimestra. Pokiaľ sa hodina neuskutoční zo strany prevádzkovateľa kurzu, bude nahradená v termíne po dohode s lektorom alebo budú účastníkovi kurzu za zmeškanú hodinu vrátené peniaze.
  5.  Storno podmienky
   V prípade predčasného ukončenia kurzu alebo neotvorenia kurzu zo strany tanečného štúdia bude účastníkovi kurzu vrátená časť peňazí za nevyčerpané hodiny. Vrátenie kurzovného účastníkom kurzu sa môže uskutočniť iba v prípade vážnych zdravotných problémov, ktoré by mohli účastníkovi brániť vo vykonávaní kurzu. Tanečné štúdio si bude účtovať 20 % storno poplatok z ceny kurzu.
  6.  Záver
   Ako prevádzkovateľ kurzov nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy účastníkov kurzu. Pokiaľ má klient zdravotné komplikácie, je povinný sa o vhodnosti pohybovej aktivity poradiť s lekárom a oboznámiť o tom lektora kurzu. Zúčastniť sa aktivít na lekciách môžu iba účastníci kurzu. Je zakázané vyhotovovať audiovizuálne záznamy z hodín bez upovedomenia a schválenia prítomným lektorom.